A Kampányszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Apropo-Line Bt. által üzemeltetett valamennyi Kampányra (a továbbiakban: Kampány) az adott Kampánynál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Kampányok szervezője az Apropo-Line Bt., 1044 Budapest, Gárdonyi Géza utca 1/G

 1. A Kampányban résztvevő személyek

A Kampányban részt vehet minden természetes személy, (a továbbiakban: Résztvevő). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Kampányban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • az Apropo-Line Bt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. A Kampány leírása

A Kampányokra az Apropo-Line Bt. létrehozott egy űrlapot, mely a sulipulcsi.hu weboldalról érhető el, a kampány ezen szerveződik. Az adott Kampány leírása az űrlapon, az általános Kampányszabályzat pedig a "Kampányszabályzat" menü alatt tekinthető meg. Ha a Kampányhoz regisztráció, jelentkezés, feliratkozás szükséges, akkor azt az adott oldalon az Apropo-Line Bt. kommunikálja, és link vagy feliratkozó form segítségével a résztvevőt oda navigálja, ahol ezek elvégezhetőek. A megfejtések elküldésének módját, az adott kampányra vonatkozó leírás egyértelműen meghatározza.

 1. A Kampány időtartama

A Kampány időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Kampányok leírásai tartalmazzák. A Kampány időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Kampányra

A Kampányra jelentkezni

- valamennyi, az adott Kampánnyal kapcsolatban leírt feltétel teljesítésével, például a feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, a Facebook-on történő szabályos aktivitással

- valamint az adott Kampánynál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez, a Kampány kiírásától függően szükséges lehet a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Kampányra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Kampányban csak akkor vehet részt valaki, ha a kiírásban szereplő összes pályázati feltételt teljesíti, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.

A Résztvevő csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta a Kampányszabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 1. Nyeremény

A Kampányok nyereményeit az egyes Kampányok leírásai tartalmazzák, ami általában 1 darab a megnevezett nyereményből, kivéve, ha leírás másként nem rendelkezik.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

Az Apropo-Line Bt. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 1. Sorsolás

Az egyes Kampányok leírásai tartalmazzák a nyeremények kiosztásának módját. Sorsolásos Kampány esetében az Apropo-Line Bt. alábbiak szerint jár el: kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyes választ beküldő Résztvevők között, más esetben a pályázati anyagot beküldő Résztvevők között, vagy a feliratkozók között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, az Apropo-Line Bt. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen, és/vagy a Facebook üzenetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon, illetve a Facebook-on közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az info@sulipulcsi.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, e-mail címe megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik kampányban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyak esetén, az Apropo-Line Bt. kézbesíti, vagy kézbesítteti azt a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. Az Apropo-Line Bt. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag az Apropo-line Bt.-nél tehető meg.

A Résztvevők kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az Apropo-Line Bt.-t semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

A Résztvevők a Kampányban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

- megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) az Apropo-Line Bt., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az Apropo-Line Bt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

- tárgynyeremény esetén, a nyertesek név, lakcím, telefonszám és email cím adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az Apropo-Line Bt. átadhatja a Kampányban megjelölt szállító cégnek.

Az Apropo-Line Bt. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Résztvevőktől kapott felhatalmazások keretei között. Adatkezelési tájékoztatónk az alábbi oldalon érhető el.

 1. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az Apropo-Line Bt. nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Kampányra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Apropo-Line Bt.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

 1. Facebook játékok esetén

A kampányt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a kampányhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a kampányban résztvevőkkel szemben.

A kampány mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely az alábbi oldalon megtalálható.

 1. Egyéb

A Résztvevő a Kampányban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét, valamint fénykép beküldése esetén fényképét az Apropo-Line Bt. weboldalán, Facebook oldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Résztvevő a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Résztvevőn kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.